Huevo de Yoshi

Huevo de Yoshi, no era una comida pero si pudo haberlo sido.